Ngành bảo hộ lao động là gì?

Bảo hộ lao động không còn là một khái niệm lạ lẫm đối với nhiều người trong cuộc sống hiện nay khi mà xã hội ngày càng phát triển và các quy chuẩn cũng như chế độ cho người lao động càng được quan tâm. Bảo hộ lao động là bảo đảm, cải thiện an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc dựa trên cách xác định nghĩa vụ, quyền và quan hệ lẫn nhau về bảo hộ lao động giữa người thuê lao động, người lao động và người được người lao động ủy quyền làm đại diện.

nganh bao ho lao dong là gi

Những khái niệm phổ biến trong ngành bảo hộ lao động

+ Bảo hộ lao động: an toàn và sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc;

+ Các biện pháp bảo vệ lao động: các biện pháp phòng ngừa pháp lý, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và tổ chức nhằm mục đích thiết lập môi trường làm việc an toàn và vô hại cũng như phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

+ Môi trường làm việc: nơi làm việc với các yếu tố vật lý, hóa học, tâm lý, sinh học, sinh lý và các yếu tố khác mà nhân viên là đối tượng khi thực hiện công việc của mình;

+ Rủi ro đặc biệt: rủi ro môi trường làm việc liên quan đến tải trọng tâm lý hoặc vật chất tăng lên hoặc những rủi ro tăng lên khi mà an toàn và sức khỏe của người lao động không thể ngăn chặn hoặc giảm đến mức cho phép bằng các biện pháp bảo hộ lao động khác.

ngành bảo hộ lao động

Nguyên tắc chung về bảo hộ lao động

Người sử dụng lao động có biện pháp bảo hộ lao động theo các nguyên tắc chung về bảo hộ lao động sau đây:

+ Thiết lập môi trường làm việc theo cách để tránh rủi ro trong môi trường làm việc hoặc để giảm tác động của rủi ro môi trường làm việc không thể tránh khỏi;

+ Ngăn ngừa rủi ro môi trường làm việc ngay từ đầu

+ Điều chỉnh công việc cho cá nhân, chủ yếu liên quan đến việc lựa chọn thiết kế nơi làm việc, thiết bị làm việc, cũng như phương pháp làm việc và sản xuất. Đặc biệt chú ý giảm bớt công việc đơn điệu và làm việc với tốc độ làm việc được xác định trước và giảm tác động tiêu cực của nó đối với sức khỏe;

+ Tính đến tiến bộ kỹ thuật, vệ sinh và y tế;

+ Thay thế nguy hiểm bằng an toàn hoặc ít nguy hiểm hơn;

+ Xây dựng một hệ thống biện pháp bảo vệ lao động phối hợp và toàn diện;

+ Ưu tiên các biện pháp bảo hộ lao động tập thể so với các biện pháp bảo hộ lao động cá nhân;

+ Ngăn chặn ảnh hưởng của các rủi ro môi trường làm việc đến sự an toàn và sức khỏe của nhân viên theo quy định của các quy định về bảo vệ đặc biệt đã được xác định;

+ Thực hiện chỉ thị và đào tạo nhân viên trong lĩnh vực bảo hộ lao động;

+ Hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ lao động với nhân viên và đại diện đáng tin cậy.

Một người tự làm chủ có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe và an toàn của họ tại nơi làm việc, cũng như sự an toàn và sức khỏe của những người bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi công việc của họ.

do-bao-ho-lao-dong-ca-nhan-ppe-tieng-anh-la-gi

Trong ngành bảo hộ lao động, một nhân viên có nghĩa vụ:

+ Chăm sóc an toàn và sức khỏe của những người bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi công việc của người lao động;

+ Sử dụng thiết bị làm việc, chất nguy hiểm, phương tiện vận chuyển và các phương tiện sản xuất khác phù hợp với tài liệu được xác định bởi các quy định pháp luật (hướng dẫn của nhà sản xuất, bảng dữ liệu an toàn liên quan đến hóa chất và các sản phẩm hóa học, vv);

+ Sử dụng thiết bị bảo hộ tập thể, cũng như thiết bị bảo hộ cá nhân theo quy định của tài liệu được xác định bởi các quy định pháp luật. Thiết bị sau khi sử dụng phải được đặt ở nơi đã quy định;

+ Quan sát các biển báo an toàn, cũng như sử dụng các thiết bị an toàn mà thiết bị và nơi làm việc được cung cấp phù hợp với tài liệu được xác định bởi các quy định pháp luật và không được tùy ý bắt đầu, thay đổi hoặc loại bỏ các thiết bị an toàn có liên quan;

+ Thông báo ngay cho chủ lao động, cấp trên trực tiếp hoặc chuyên gia bảo hộ lao động về tai nạn tại nơi làm việc, cũng như bất kỳ yếu tố môi trường làm việc nào gây ra hoặc có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn và sức khoẻ của người đó;

+ Tham gia giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực bảo hộ lao động do người sử dụng lao động tổ chức;

+ Hợp tác với người sử dụng lao động hoặc chuyên gia bảo hộ lao động để đáp ứng các yêu cầu trong các ý kiến, cảnh báo, lệnh hoặc quyết định của Thanh tra Lao động Nhà nước về hệ thống bảo hộ lao động;

+ Hợp tác với người sử dụng lao động hoặc chuyên gia bảo hộ lao động để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và điều kiện làm việc để không gây rủi ro cho sự an toàn và sức khỏe của nhân viên;

+ Tham dự kỳ thi sức khỏe bắt buộc theo lệnh của người sử dụng lao động.